Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad kompleksową realizacją zadania pod nazwą
„Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych
zabytkowego kościoła Franciszkanów p.w. św. Andrzeja w Barczewie”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wraz z jego modyfikacją – 13.06.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

1. Formularz oferty

2. Projekt umowy

3. Wykaz usług ze wskazaną wartością wykonanej usługi

4. Wykaz usług ze wskazaną wartością nadzorowanych robót lub prac

5. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

6. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji kadry wykonawcy

7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

8. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków

10. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia

 

 

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad kompleksową realizacją zadania pod nazwą „Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych zabytkowego kościoła Franciszkanów p.w. św. Andrzeja w Barczewie”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

1. Formularz oferty

2. Projekt umowy

3. Wykaz usług ze wskazaną wartością wykonanej usługi

4. Wykaz usług ze wskazaną wartością nadzorowanych robót lub prac

5. Wykaz usług dotyczących nadzoru archeologicznego

6. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

7. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji kadry wykonawcy

8. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

9. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

10. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków

11. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia

 

 

Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych
zabytkowego kościoła Franciszkanów p.w. św. Andrzeja w Barczewie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wraz z jego modyfikacją nr 2 – 20.09.2018 r.

Modyfikacja treści zapytania ofertowego – 31.08.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

1. Formularz oferty

2. Projekt umowy z załącznikiem nr 3

3. Wykaz usług dotyczących prac konserwatorskich w obiekcie zabytkowym

4. Wykaz usług dotyczących prac konserwacyjnych tynków, polichromii, elewacji

5. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

6. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji kadry wykonawcy

7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym

8. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

9. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków

10. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia

11.1 Projekt budowlany remontu i konserwacji kościoła

11.2 Dokumentacja fotograficzna

11.3 Inwentaryzacja elewacji do celów projektowych

11.4 Dokumentacja fotogrametryczna

11.5 Inwentaryzacja fotograficzna

11.6. Ortofotomapy

11.7 Badania polichromii, pobiał i historycznych wyprawach

11.8 Sprawozdanie z badań konserwatorskich

12.1 Opis techniczny

12.2 Mapa przeglądowa

12.3 Mapa przeglądowa

12.4 Mapa dokumentacyjna

12.5 Mapa stropu gruntów nośnych

12.6 Mapa miąższości gruntów antropogenicznych

12.7 Rzut przyziemia

12.8 Wschodnia ściana szczytowa

12.9 Objaśnienia symboli i znaków

12.10 Tabela parametrów geotechnicznych

12.11 Przekroje geologiczno-inżynierskie

12.12 Karty otworów badawczych

12.13 Wyniki badań sondą CPT

12.14 Analiza granulometryczna i wykresy uziarnienia gruntów niespoistych

12.15 Zestawienie badań laboratoryjnych gruntów spoistych

12.16 Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych

12.17 Dokumentacja fotograficzna

13.1 Pozwolenie na budowę

13.2 Pozwolenie WKZ

13.3 Opinia konstrukcyjna stanu więźby dachowej

13.4 Pismo z wyjaśnieniami dotyczącymi projektu

13.5 Program prac konserwatorskich

13.6 Zakres projektu

14. Opracowanie wyników nadzoru archeologicznego

15. Ekspertyza – ocena stanu technicznego konstrukcji kościoła

16.1 Strona tytułowa

16.2 Opis konstrukcyjny

16.3 Opis techniczny – architektura

16.4 Rys. A1 – plan sytuacyjny

16.5 Rys. A2 – rzut przyziemia

16.6 Rys. A3 – rzut poddasza

16.7 Rys. A4 – rzut dachu

16.8 Rys. A5 – przekrój A-A

16.9 Rys. A6 – przekrój B-B

16.10 Rys. A7 – przekrój C-C

16.11 Rys. A8 – elewacja zachodnia

16.12 Rys. A9 – elewacja południowa

16.13 Rys. A10 – elewacja północna

16.14 Rys. A11 – elewacja wschodnia

17.1 STWiOR – specyfikacja ogólna

17.2 STWiOR – specyfikacje szczegółowe

18. Przedmiar